Personuppgiftspolicy

 

Informerat samtycke

Fall där inhämtat samtycke krävs

1) För att ladda upp inspelade samtal där samtalsämnet rör klient/patients hälsa och/eller sexualliv på denna webbportal krävs samtycke till behandling av personuppgifter samt att klient/patient efterger sekretess.

Blankett för att inhämta detta samtycke finns att hämta här. Samtycket ska laddas upp på portalen vid beställning av kodning. Samtycket går att inhämta muntligt men se då till att informationen är fullständig så den som samtycker till fullo vet vad den samtycker till. Muntligt inhämtande av samtycke ska finnas med på inspelningen som laddas upp på webbportalen. 

Klientens deltagande är frivilligt och klienten kan när som helst och utan förklaring dra tillbaka sitt samtycke. I de fall klienten drar tillbaka sitt samtycke raderas samtliga uppgifter kopplade till klienten på webbportalen.

2) För att ladda upp inspelade samtal där samtalsämnet inte rör klient/patients hälsa och/eller sexualliv (d.v.s. samtalsämnen som inte är skyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen) på denna webbportal krävs samtycke till behandling av personuppgifter.

Blankett för att inhämta detta samtycke finns att hämta här. Samtycket ska laddas upp på portalen vid beställning av kodning. Samtycket går att inhämta muntligt men se då till att informationen är fullständig så den som samtycker till fullo vet vad den samtycker till. Muntligt inhämtande av samtycke ska finnas med på inspelningen som laddas upp på webbportalen.

Klientens deltagande är frivilligt och klienten kan när som helst och utan förklaring dra tillbaka sitt samtycke. I de fall klienten drar tillbaka sitt samtycke raderas samtliga uppgifter kopplade till klienten på webbportalen.

Fall där inhämtat samtycke inte krävs

Vid rollspel krävs inget samtycke för att ladda upp samtalet på denna webbportal. När samtycke ej krävs, skriv det i rutan för "Övrig information" vid beställning.

 

Tystnadsplikt

I likhet med all personal inom hälso- och sjukvården har alla i MIQA-gruppen tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Tystnadsplikt innebär förbud mot att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, vilket även inkluderar inspelade klientsamtal. Klienten skall kunna vara säker på att ingenting förs vidare om hans eller hennes personliga förhållanden eller hälsotillstånd. Likaså behandlas kodningsresultat för enskilda behandlare och verksamheter konfidentiellt utan insyn från utomstående. 

MIQA-gruppen har även som regel att kodare inte skall koda samtal där kodaren har en koppling till klienten. 

 

Webbportalens administration

MIQA-gruppens webbportal administreras av EVRY Sweden AB (EVRY). Den personal på EVRY som arbetar med att administrera MIQA-gruppens webbportal har därmed tillgång till alla uppgifter, inklusive sekretesskyddade uppgifter, på webbportalen. EVRY behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lag för dataskydd vilket bl.a. innebär att de inte lämnar ut personuppgifter till utomstående.

 

Säker förbindelse

MIQA-gruppen använder en krypterad förbindelse mellan användarens dator och MIQA-gruppens webb-server. Vid ett anrop mot www.miqagruppen.org används automatisk s.k. https-anslutning, vilket visar att webbportalen använder krypterad förbindelse.

 

Personlig inloggning

Alla användare på miqagruppen.org har ett personligt konto med unikt användar-id och lösenord. Behandlare kan endast lyssna till sina egna samtal och kodare kan endast lyssna på de samtal de blivit tilldelade.

 

Hur länge finns uppgifterna kvar

Ljudfilen används av MIQA-gruppen under kodningsprocessen och finns tillgänglig under 60 dagar, varefter ljudfilen automatiskt raderas. Ägaren av ljudfilen kan dock förlänga antalet dagar ljudfilen finns tillgänglig på hemsidan (förutsatt att inte detta inte bryter mot inhämtat samtycke).