Så tränas kodarna

MIQA- gruppen ställer samma krav på att ordinarie kodning ska vara valid och reliabel, som görs vid vetenskaplig klinisk prövning av MI. För att arbeta som professionell kodare på MIQA-gruppen krävs kontinuerlig träning och reliabilitetsprövning gentemot de andra kodarna i gruppen.

 

Utbildning

För att utbilda sig till professionell MITI-kodare på MIQA-gruppen krävs en introducerande utbildning, varefter en reliabilitetsmätning görs för att kontrollera att kodaren innehar en reliabel kodning gentemot de andra kodarna i gruppen. Därefter krävs kontinuerlig träning.

I samband med inrättandet av MIQA- gruppen, våren 2005, utbildades de första kodarna av Dr Theresa Moyers, som tillsammans med medarbetare utvecklat MITI på kodningslaboratoriet vid University of New Mexico, USA. Under 2007 utbildades MIQA- gruppens kodare i den reviderade versionen av MITI samt i CLAMI av Denise Ernst, medlem i forskargruppen i New Mexico samt knuten till MIQA- gruppens forskargrupp.

Under 2015 hade MIQA-gruppen besök av Denise Ernst för utbildning i den senaste versionen av MITI (4.1.2) och ytterligare en personer i gruppen har genomfört Motivational Interviewing Network of Trainers-utbildningen Training of New Trainers som i år gick av stapeln i Berlin. Totalt är nu 6 personer i gruppen medlemmar i MINT.

Träningsmöten

Kodarna träffas i träningsmöten cirka två timmar varje vecka. Under mötena kodas samtal gemensamt och oberoende av varandra. Svårigheter i den individuella kodningen diskuteras. Vid svåra bedömningar, som inte täcks av MITI utformas tillägg som komplement till manualen. Överensstämmelsen (reliabilitet) mellan kodarnas oberoende kodning beräknas. Under träningsmöten utvecklas och förbättras även handledningsmetoder. Strävan är att de handledningsmetoder som används ska bygga på evidens.

Interbedömarreliabilitet

Ett andra mått på reliabilitet erhålls genom att slumpvis utvalda samtal som inkommer till MIQA- gruppen kodas av samtliga kodare. Därefter görs statistisk beräkning på överensstämmelsen mellan kodarnas respektive bedömningar i de olika variablerna. Interbedömarreliabiliteten i respektive variabel i MITI har befunnit sig mellan ”god” och ”utmärkt” enligt de statistiska tumregler som finns angivna för området (Cicchetti, 1994).