Kvalitetssäkring av verksamhet

MIQA-gruppen erbjuder kvalitetssäkring av verksamheter (t.ex. institutioner, behandlingshem, vårdcentraler) i två varianter: bedömning av MI-kompetens och monitorering av MI-kompetens. I den första varianten mäts kompetens i MI genom att ett representativt urval av MI-samtal inom verksamheten spelas in och kodas. Efter genomförd kvalitetssäkring ger MIQA-gruppen ett intyg på att verksamheten låtit kvalitetssäkra sitt MI-utövande genom MIQA-gruppen. Labbet sammanställer även en kort rapport där kodningsresultaten anonymiseras och sammanställs så att ingen enskild behandlare kan identifieras. MI-kompetens redovisas och relateras till rekommenderade kompetensnivåer för MI.

Den andra varianten av kvalitetssäkring innebär att få återkoppling på pågående MI-utövande inom en verksamhet. Det finns inget krav på att alla behandlingssamtal där MI används spelas in och kodas, utan behandlaren får själv välja vilket samtal som ska skickas in till MIQA-gruppen. Efter genomförd kvalitetssäkring ger MIQA-gruppen ett intyg på att verksamheten kontinuerligt låtit kvalitetssäkra sitt MI-utövande genom MIQA-gruppen.