Om MIQA-gruppen

MIQA-gruppen (Motivational Interviewing Quality Assurance-gruppen) är en del av Kompetenscentrum för psykoterapi, som i sin tur är en del av Centrum för psykiatriforskning, en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. MIQA-gruppen etablerades år 2005 och tar emot samtal från behandlare som praktiserar motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI).

Studier visar att enstaka utbildningsdagar i MI inte är tillräckligt utan lärande behöver ske över en längre tid med hjälp av fortlöpande återkoppling. Sådan återkoppling sker bland annat med hjälp av kodning. Kodning av samtal har inneburit ett steg framåt för utbildning i och kvalitetssäkring av MI.

För förfrågan om tjänster kontakta MIQA-gruppen, miqagruppen@cns.ki.se

Se mer om vilka utbildningar MIQA-gruppen erbjuder här, och kodningar här. 

Utbildning
Våra utbildningsupplägg är baserade på forskning om inlärning av motiverande samtal och våra erfarenheter av faktorer som underlättar inlärning.

MIQA-gruppen erbjuder grundläggande utbildningar i motiverande samtal och fortsättningsutbildningar riktade till MI-utbildare/MI-handledare i kodningsbaserad handledning.

MIQA-gruppen erbjuder även MI-handledning till kliniker samt till MI-handledare i hur man använder kodning i återkoppling och som stöd i MI-lärande.

Kodning
Kodning av både klientyttranden och behandlaryttranden sker enligt standardiserade manualer och kan återkopplas till behandlare skriftligt och muntligt. 

Kvalitetssäkring av verksamhet
MIQA-gruppen erbjuder tjänsten ”Kvalitetssäkring av verksamhet” där verksamheter (institutioner, behandlingshem, vårdcentraler) kan få sitt MI-utövande kvalitetssäkrat.